Art. 1  Warunki wstępne 

1. Właścicielem i administratorem strony internetowej www.jarograf.pl jest Agencja reklamowa Jarograf Jakub Mizia, NIP: 7851727929, Regon: 301588262, adres: Chłapowskiego 31/18, 63-100 Śrem, zwana w regulaminie jako SPRZEDAJĄCY
2. Oferta firmy przedstawiona na www.jarograf.pl ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 ustawy Kodeks cywilny
3. Zakres oferty jest zmienny, zależny od oferty dostawców i producentów oferowanych produktów i każdorazowo przy analizie zapytań i zamówień Klientów podlega weryfikacji w oparciu o aktualne stany magazynowe.
4. SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo do wycofania w każdej chwili poszczególnych produktów, wprowadzenia nowych oraz do przeprowadzania zmian i odwoływania wszelakich akcji promocyjnych.

Art. 2 Składanie zamówień 

1. Zawarcie umowy następuje przez złożenie pisemnego zamówienia przez KUPUJĄCEGO i po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przez pracownika SPRZEDAJĄCEGO. E-mail przesłany automatycznie do KUPUJACEGO po złożeniu przez niego zamówienia, jest potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do analizy, a nie do realizacji. Pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez SPRZEDAJĄCEGO następuje po uzgodnieniu z KUPUJĄCYM: cen, warunków płatności i dostawy, wystawieniu Faktury Proforma i otrzymaniu przedpłaty na rachunek SPRZEDAJĄCEGO.
2. KUPUJĄCY dostarczy do SPRZEDAJĄCEGO pisemne zamówienie drogą elektroniczną lub w formie listu poleconego.
3. SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy nie mamożliwości jego realizacji ze względu na brak asortymentu.
4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez KUPUJĄCEGO wszystkich postanowień zawartych w Regulaminie Agencji reklamowej Jarograf.
5. W przypadkach uzasadnionych SPRZEDAJĄCY wysyła do KUPUJĄCEGO pojedynczy wzór zamówionego produktu z nadrukiem zgodnie z zamówieniem. Po ostatecznej akceptacji otrzymanego wzoru przez KUPUJĄCEGO w formie potwierdzenia pisemnego SPRZEDAJĄCY przystąpi niezwłocznie do realizacji w/w zamówienia.

Art. 3 Ceny produktów

1. Wyrażone na stronie www.jarograf.pl ceny poszczególnych towarów są cenami netto i nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy prawa, który to podatek należy do tych cen doliczyć.
2. Ceny wskazane w sklepie internetowym nie obejmują kosztów przesyłki oraz specjalnego opakowania czy zabezpieczenia towaru jeżeli takie jest wymagane.
3. Każde zamówienie złożone przez KUPUJĄCEGO podlega ostatecznej indywidualnej kalkulacji cenowej ze względu na specyfikę znakowania towaru oraz rodzaj opakowania.
4. SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo do zmian cen w ofercie serwisu internetowego w każdej chwili.
5. Ceny podane w serwisie internetowym www.jarograf.pl są na bieżąco aktualizowane i będą ostatecznie potwierdzone przez pracowników SPRZEDAJĄCEGO w pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia od KUPUJĄCEGO.
6. W cenie nadruku zawarty jest koszt wykonania matryc, ustawienia maszyn i innych czynności technologicznych. Matryce pozostają własnością SPRZEDAJĄCEGO. Przy powtórnych zamówieniach, tylko w niektórych przypadkach istnieje możliwość powtórnego wykorzystania matryc.

 

Art. 4 Opakowania produktów

1. SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie możliwość doliczenia kosztów opakowania do kosztów wysyłki zamówionego towaru ze względu na specyfikę jego transportu. W takim przypadku wartość kosztów opakowania i wysyłki zostanie określona w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez pracownika SPRZEDAJĄCEGO.
2. Opakowania produktów w ofercie serwisu internetowego są opakowaniami ochronnymi, zabezpieczają produkty przy ich transporcie, nie podlegają reklamacji ze względu na ich jakość.

 

Art. 5 Forma płatności

1. Płatność za zamówiony towar KUPUJĄCY dokona przelewem bankowym jako przedpłatę na konto Agencji reklamowej Jarograf.pl
2. Płatność dokona KUPUJĄCY na podstawie faktury ProForma, przesłanej przez pracownika SPRZEDAJĄCEGO.
3. Po dokonaniu minimum 3 zamówień przez KUPUJĄCEGO istnieje możliwość negocjacji warunków płatności.
4. W szczególnych przypadkach możliwość płatności z odroczonym terminem zapłaty. 

 

Art. 6 Wysyłka produktów - terminy

1. Termin dostawy zamówionych towarów liczy się od momentu wpłynięcia odpowiednich środków od KUPUJĄCEGO na wskazany na www.jarograf.pl rachunek bankowy SPRZEDAJĄCEGO oraz dostarczenia przez KUPUJĄCEGO wszystkich materiałów (plików tekstowych, projektów graficznych itd.) niezbędnych do rozpoczęcia realizacji zamówienia.
2. Termin realizacji zależy także od wybranego sposobu znakowania i pakowania towaru. Wynosi on od 7-14 dni roboczych. W innych przypadkach może ulec wydłużeniu.
3. Dostawa zamówionych towarów realizowana jest w dni robocze (poniedziałek - piątek), wyłącznie za pośrednictwem wybranej firmy kurierskiej przez SPRZEDAJĄCEGO
4. SPRZEDAJĄCY nie realizuje zamówień w formie przesyłek za pobraniem. ( Z wyjątkiem indywidualnych ustaleń pomiędzy KUPUJĄCYM, a SPRZEDAJĄCYM).
5. SPRZEDAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu przesyłki lub następstwa nie dotarcia przesyłki na czas. W takich wypadkach odpowiedzialność spada na firmę kurierską. KUPUJĄCY ma obowiązek otworzyć paczkę w obecności kuriera i sprawdzić zawartość, w przypadku uszkodzeń niezwłocznie spisać protokół szkody, który będzie podstawą dochodzenia odszkodowania przez KUPUJĄCEGO.

 

Art. 7 Reklamacje

1. KUPUJĄCY zobowiązany jest do sprawdzenia, czy dostarczony towar jest zgodny z potwierdzonym zamówieniem. Jeśli otrzymany towar posiada wady jakościowe lub ilościowe należy poinformować o tym SPRZEDAJĄCEGO w ciągu 48 godzin od dnia dostawy zamówienia.
2. Jeżeli dostarczony towar posiada wady jakościowe lub ilościowe, SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się jedynie do uzupełnienia ewentualnych braków, naprawy lub wymiany otrzymanych wadliwych towarów.
3. Produkty oznakowane i personalizowane na zamówienie nie podlegają zwrotowi.
4. SPRZEDAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, jeżeli wynikają one z okoliczności na które SPRZEDAJĄCY nie ma wpływu.
5. SPRZEDAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za nadruki kolorowe, które ze względu na kolor i rodzaj podłoża mogą nieznacznie odbiegać od skali kolorystycznej Pantone. Właściwe kolory nadruków w skali Pantone są możliwe do uzyskania przede wszystkim na podłożu w kolorze białym, o czym SPRZEDAJĄCY informuje KUPUJĄCEGO. Uzyskanie wymaganego efektu kolorystycznego może wymagać poniesienia dodatkowych kosztów związanych z zamówieniem specjalnej farby Pantone lub wykonania np.białego poddruku.
6. Kolory widoczne na ekranie komputera mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów wykonywanych nadruków na zamówionych produktach w zależności od rodzaju nadruku i podłoża produktu.
7. Ze względu na proces technologiczny zastrzegamy sobie różnice ilościowe towaru +/- 1% Ewentualne braki towaru mieszczące się w podanym zakresie nie podlegają reklamacji. 

 

 Art. 8 Polityka prywatności

1. SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawa przechowywania i wykorzystania danych KUPUJĄCEGO w celu prowadzenia m.in. programów lojalnościowych, akcji promocyjnych, wysyłania e - letterów lub katalogów, ulotek.
2. Dane KUPUJĄCEGO otrzymane w celu realizacji zamówienia przechowywane są przez SPRZEDAJĄCEGO na serwerze.
3. Dane KUPUJĄCEGO nie zostaną udostępnione innym podmiotom trzecim, nie związanym z Agencją reklamową Jarograf.

 

Art. 9 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie informacje na temat produktów zawartych w ofercie serwisu internetowego www.jarograf.pl są zgodne z danymi dostawców i producentów. SPRZEDAJĄCY NIE ponosi winy za ewentualne błędy wynikające po stronie dostawcy lub producenta oraz powstałe w trakcie informatycznego przetwarzania danych.
2. SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo do realizacji dużych zamówień w oddzielnych partiach i terminach, zgodnie z indywidualnym i uzgodnieniami z KUPUJĄCYM.
3. Strony zobowiązują się do rozstrzygnięcia zaistniałych sporów na drodze obopólnego porozumienia, a w przypadku jego braku, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby SPRZEDAJĄCEGO.
4. W sprawach nie uregulowanych powyższym Regulaminem Agencji reklamowej Jarograf stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdej chwili.